Teisės aktai

MOKYKLOS VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

Lopšelis – darželis savo veikloje vadovaujasi Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros departamento, švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo įsakymais, lopšelio-darželio “Gėlynas” nuostatais,  darbo tvarkos taisyklėmis, mokyklos veiklos programa ir kitais teisės aktais.

LR švietimo įstatymas

Sprendimas dėl vaikų priėmimo

VAIKŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS (įsigalioja nuo 2015-10-01)

LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 75:2010 „ĮSTAIGA, VYKDANTI IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

SPRENDIMAS DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO IR VIENOS DIENOS VAIKO MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO